Sophie Paris Catalog 29

Sản phẩm trong Catalog 29 sẽ chính thức được bán vào ngày 1/7/2014.

Xem Sophie Paris Catalog số 28

Xem Sophie Paris Catalog số 27


MỤC LỤC

Túi xách 01
NM7FBK - 16
CH42FL - 32
GLBT33 - 19
LSLG1 - 26
LSLG2 - 26
ML174MR - 28
LL490DSP - 34
SL348 - 6
CH41FL - 37
NM14FBK - 17
NM6FBK - 16
LT815 - 14
SQBL4 - 19
LFB148 - 20
NM8FBK - 16
TBRL13 - 4
CH47FL - 37
GLDBK5 - 5
LL493FS - 20
DTSCL9 - 12
CL115HV - 4
DDBCL1 - 11
GL67PB - 37
TGL1 - 13
GL780R - 7
LL517NV - 31
N973 - 35
T044CF - 4
LL467DSP - 34
SGLCR1 - 12
SGLCR1 - 12
CLLT9 - 4
SG4LG - 24
SG5LG - 25

Đồng hồ
CPU8 - 52
SASL224 - 9
WPU423 - 50
WPU389 - 52
GPU373 - 43
SASL234 - 9
LAL179 - 51
GAL156 - 38
WPU412 - 53
CPU24 - 50
GAL142 - 38
GPU272 - 39
SASL226 - 9
GPU229 - 41
Túi xách 02
LL486EM - 34
GL77BD - 12
LL505NV - 23
SGLCR2 - 12
GLBT34 - 19
ML184MB - 28
LT824 - 18
CL117CN - 5
NM7FBL - 22
TVS22 - 100
SLF17CT - 33
LL7BS - 32
BKSGL25 - 21
SLLT6 - 23
LFB149 - 22
LL505DR - 37
TVS19 - 44
CH43FL - 28
TVS18 - 36
N975 - 45
RT16GL - 12
MLH47 - 14
GL74MR - 4
LL516NV - 27
ML185CN - 28
LT827 - 20
BKSGL24 - 15
PLE027 - 10
N957 - 45
MLH44 - 18
NM11F0R - 29
LL504NV - 30
LFB147 - 23
LL510SK - 22

Phụ kiện
N00292 - 48
N00295 - 46
B0204 - 46
B0206 - 46
JKSN24 - 48
N00304 - 46
JKESB67 - 48
B0215 - 46
B0209 - 46
B0216 - 48
KL133 - 46
NSAS0103 - 8
N00320 - 47
N00322 - 47
Ví da
DSM1875 - 18
DSM1949 - 42
DSM1902 - 6
DSM1854 - 26
DSM1935 - 17
DSM1952 - 42
DSM1613 - 36
DSM1905 - 5
DSM1913 - 13
DSM1852 - 36
DSM1592 - 42
DSM1849 - 36
DSM1884 - 12
DSM1591 - 42
DSM1869 - 6
DSM1885 - 32
DSM1943 - 18
DSM1855 - 18
DSM1882 - 6
DSM1877 - 16
DSM1883 - 4
DSM1821 - 14
DSM1841 - 42
DSM1842 - 42
DSM1880 - 14
DSM1858 - 23
DSM1889 - 22
DSM1494 - 34

Thắt lưng
IPBAI - 41
IPBAR - 41
I PBS - 49
IPBD - 49
IPBT - 49
IPDAR - 49
IPDIO - 41
IPDOR - 49
IPUN - 49

Đồ gia dụng
CCFB - 55
HL123 - 55
HL63 - 55
HL64 - 55
HL82 - 55
HL89 - 55
HL67 - 55
HL68 - 55
HL70 - 55
Mỹ phẩm 01
BMST1 - 68
BMST2 - 68
BMST3 - 68
BMST5 - 68
CPK1 - 59
FDCHC - 64
FDFSC - 64
FNBF - 70
IHBW - 64
IMFW - 64
KCP1 - 61
KCP2 - 61
KDCL1 - 61
KDCL2 - 61
KDCL3 - 61
KDCL4 - 61
KDPE1 - 62
KDPE2 - 62
KDPE3 - 62
KDPE4 - 62
KDPE5 - 62
KEBL2 - 62
KEL1 - 62
KEL2 - 62
KEPE - 62
KFLG3 - 63
KLF3 - 62
KLL2 - 62
KLL3 - 62
KNL1 - 63
KNL10 - 63
KNL2 - 63
KNL3 - 63
KNL5 - 63
KNL6 - 63
KNL7 - 63
KNL9 - 63
KSL1 - 63
KSL2 - 63
KSL3 - 63
KSL4 - 63
KSL5 - 63
KSL6 - 63
KSL7 - 63
KTW1 - 63
KTW2 - 63
KWLM - 62
LFKNA - 61
Mỹ phẩm 02
LG3GA1 - 59
LG3GA2 - 59
LKL13 - 59
LKL16 - 59
LKL4 - 59
LSPLS1 - 59
LSPLS2 - 59
LSPLS3 - 59
LSPLS4 - 59
LSPLS5 - 59
LSPLS6 - 59
MCRT - 59
MIX027H - 71
MPC2 - 56
NBS - 70
NFBBG - 65
NFBBO - 65
NFBCG - 65
NFBCO - 65
NFBSG - 65
NFBSHG - 65
NFBSHO - 65
NFBSO - 65
NFHBLG - 65
NFHBLO - 65
PC7121 - 70
PK9136 - 70
POMHY - 60
POMMA - 60
SASBR - 58
SASLL3 - 58
SASLL4 - 58
SB01 - 58
SCP1 - 58
SCP2 - 58
SDCS - 71
SEKL1 - 62
SEKL2 - 62
SELM - 70
SESM1 - 58
SESM3 - 58
SG2 - 68
SG3 - 68
SHHT - 71
SHPTS - 71
SILNY - 66
SILV - 66
SLG2 - 57
Mỹ phẩm 03
SLG3 - 57
SLPB01 - 57
SLPC02 - 57
SLPK02 - 57
SLPK05 - 57
SLPN01 - 57
SLRD01 - 57
SLRD03 - 57
SLRD04 - 57
SMC1 - 58
SMUR - 57
SPFS - 60
SPIM - 68
SPLMP - 68
SPMI - 64
SPMLF1 - 56
SPMLF2 - 56
SPMLF3 - 56
SPMLG1 - 56
SPMLS1 - 57
SPMLS2 - 57
SPMLS3 - 57
SPNAW - 69
SPNAZ - 69
SPTR - 71
SRCDC - 60
SRCNC - 60
SROMP - 67
SSACRM - 71
SSBCC - 71
SSBFC - 71
SSPN - 71
STBF - 58
STBP - 58
STECN - 70
STFCP - 70
STFCS - 70
STGNF - 70
STHEC - 70
STHT - 70
STNB - 70
STNF - 70
STSG - 70
STTW - 70
SWLBC - 70
SYWP1 - 69
SYWP2 - 67
Hàng Việt Nam
MIX029AA - 72
MIX029AB - 72
MIX029AD - 72
MIX029AE - 72
PS028BB - 72
PS028BMWC - 72
PS028BR - 72
PUSHSALE - 72
PUSHSALE1В - 72
MIX029AC - 73
MIX029ACC - 73
MIX029AF - 73
VNB001 - 73
VNB002 - 73
VNB003 - 73
VNB004 - 73
VNW002 - 73
VNW003 - 73
VNW004 - 73
MIX028Q - 74
MIX028W - 74
MIX028ZB - 74
VNGSPWBL - 74
VNGSPWRL - 74
VNGSTBL - 74
VNGSTBLUEL - 74
VNGSTWL - 74
САТ29L01 - 75
САТ29L02 - 75
САТ29L0З - 75
САТ29L04 - 75
САТ29L0MIX1 - 75
САТ29L0MIX2 - 75

Kính mắt
LU450 - 49
LU297 - 40
LU458 - 40
LU468 - 40
LU269 - 49
LU358 - 40
LU271 - 49
LU440 - 8
LU282 - 8
LU390 - 8
LU284 - 8

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét

Liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *